erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

reflectie

Drentse musea gevisiteerd?

In opdracht van de provincie Drenthe zat Erik de visitatiecommissie voor die de Drentse musea heeft bezocht en beoordeeld. Het visitatie rapport is eind 2014 aangeboden.

Het ging niet om een generieke visitatie, maar om de vraag hoe de musea functioneerden binnen de lijnen van het provinciale beleid. De bedoeling was om de vijf door de provincie gesubsidieerde musea te visiteren, maar twee musea weigerden medewerking. De overige drie kwamen goed uit de beoordeling, gelet op de uitgangspunten van het provinciaal beleid.

Gekeken is naar de relatie met stakeholders, de governance, het strategisch beleid, publiek en educatie, collectie, bedrijfsvoering, huisvesting en kwaliteitsmanagement. 

Over het Drents Museum was de commissie zeer positief. Er werden’ haarscheurtjes’ verwacht vanwege de schaalvergroting, maar dat viel alles mee. De ambities van het museum waren groot, maar werden veelal ook gerealiseerd. Het Drents Hunebed Centrum droeg naar het oordeel van de commissie wezenlijk bij aan de Drentse belangen. Het functioneerde goed binnen en zeer beperkt financieel kader. De commissie adviseerde de provincie om hier meer in te in investeren. In Museum De Buitenplaats zag de commissie een museum met een uniek gezicht in een bescheiden setting en een financieel instabiele context. De commissie adviseerde de provincie en het museum een strategisch plan voor de lange termijn te ontwikkelen.