erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiding

Keunstwurk; provinciaal voorbeeld?

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Friesland / Fryslân. Erik heeft enkele malen met de organisatie samengewerkt in de begeleiding van strategische of organisatorische vraagstukken.

Sedert zijn directeurschap van de Culturele Raad Zuid-Holland en et voorzitterschap van het overleg van provinciale culturele raden is Erik betrokken gebleven bij verschillende provinciale cultuurorganisaties. Opvallend is hoe een patroon - uit de jaren vijfitg -van min of meer identieke provinciale instellngen (provinciale culturele raad, jeugdraad, sportraad) dat amateurs en professionals kon ondersteunen vanaf de jaren negentig snel erodeerde. Alleen Keunstwurk Fryslân is qua naam, en min of meer qua positie overeind gebleven. Maar ook voor deze organisatie geldt, zoals voor alle andere provinciale cultuurinstellingen: de politieke gunfactor en politieke waardering kan snel veranderen, al dan niet in directe relatie tot het feitelijk functioneren van de organisatie. Ook bewegen de opvatirngen heen en weer: hebben we behoefte aan een stevige organisatie waar verschillende functies worden verbonden of juist een slanke instelling met één dudelijke taak? Momenteel staat Keunstwurk redelijk stevig, zij het niet geheel ongeschonden door bezuinigingen. De functie als centrale ondersteuningsinstelling in de Friese cultuur kan als landelijk voorbeeld worden gezien.