erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

begeleiden

Welke richting voor sterk cultureel Fryslan?

Op verzoek van de Friese culturele instellingen heeft Erik eind 2017 een concept geschreven voor een manifest vanuit in het culturele veld van Friesland/ Fryslân.  In dit document bieden de instellingen de  provincie aan om zich stevig in te zetten voor de ontwikkeling van een maatschappelijk sterke provincie.

Het manifest  “Tijd voor Cultuur, Elf richtingwijzers voor een cultureel sterk Fryslân” was mede een reactie op de provinciale nota Heroriëntatie Culturele Infrastructuur Friesland. Het was aan de vooravond van Friesland Culturele Hoofdstad 2018 en de instellingen wilden de provincie op het hart drukken om de positie van de cultuur juist nu niet te verzwakken, maar om deze te versterken en om optimaal gebruik te maken van de kracht die de instellingen gezamenlijk te bieden hadden. Dit pleidooi is verwoord in 11 ‘richtingwijzers’, zoals: de bijdragen aan culturele hoofdstad 2018, de kracht van cultuureducatie, het belang van amateurkunst in Friesland, de betekenis van de festivals, de internationale verbindingen en de samenwerking in Noord Nederland. Het manifest heeft een positieve uitwerking gehad.

 

In de zomer van 2018 maakte Erik een voorzet voor een tweede bericht van de culturele instellingen aan de provincie. Nu om vooruit te kijken naar 2028. De instellingen boden aan om ook met het oog op de ‘legacy’ van Culturele Hoofdstad 2018  een gezamenlijke inspanning te doen. De instellingen beloofden onder meer om krachtig samen te werken, bij te dragen aan de economische versterking, in te spelen op behoeftes vanuit welzijn en zorg en om de inhoudelijke eigenzinnigheid te bewaken die in de provincie te vinden is.

Het lijkt onomstreden dat het project Leeuwarden/ Friesland Culturele Hoofdstad 2018 een sterke impuls heeft opgeleverd voor de culturele vitaliteit van de provincie. De actieve manifestatie van de Friese culturele partners heeft daar zeker een rol in gespeeld.