erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

advies

Welke weg gaan bibliotheken ?

Erik maakte deel uit van de commissie die in 2016 advies uitbracht over de toekomst van de lokale bibliotheken. In "Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel" heeft de landelijke adviescommissie scenario's geschetst voor vier verschillende bibliotheekprofielen.

De Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel had als opdracht: advies uitbrengen over de concrete invulling van de maatschappelijke opdracht van bibliotheken op lokaal niveau, met het jaar 2025 als uitgangspunt. Daarbij is de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek in de wet vertaald naar de vijf kernfuncties: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur, en ontmoeting & debat. De commissie had als opdracht een meer concrete vertaalslag te geven aan het advies van de Commissie Cohen over de toekomst van de bibliotheken in Nederland. De commissie had als voorzitter Arjen Gerristen (burgemeester De Bilt, later Almelo) en kende als leden, behlave Erik, Linda den Besten (voorzitter PO-Raad), Marijke Steenbergen (RvB Movisie) en Theo Huibers, hoogleraar Universiteit Twente). De commissie werkte in opdracht van en gesteund door de Koninklijke Bibliotheek. Hoewel het advies bij moest dragen aan de strategische positinerimg van lokale bibliotheken is het door de bibliotheekbranche niet omarmd.

Het rapport beschrijft de trends waar gemeenten op moeten reageren en die de funcie van de bibliotheek kunnen beïnvloeden. Het beantwoordt de vraag: wat zijn de maatschappelijke uitdagingen voor de bibliotheken? Aan de hand van verschillende posities van gemeenten (centraal sturend, regisserend of terughouden) en van de mate waarin de bevolking participeert geeft de commissie vier scenario's. Daarnaast adviseert de commissie tot versterking van het landelijk netwerk en een specifieke ondersteunng vanuit de landelijke overheid.