erik@wevragenerik.nl06 23531442 / Bosplaat 78, 1025 AT Amsterdam / Linkedin / Twitter

we vragen
Erik

advies, begeleiding, reflectie, leidingnemen, contact

bestuurswerk en governance

afscheidsbrief gemeenteraad

Waaron neemt Erik afscheid van de Gemeenteraad Groningen? Onderstaand zijn brief aan Burgemeester Rehwinkel.

 

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Groningen

Burgemeester Dr P. Rehwinkel

 

Groningen, 25 juni 2012

 

Geachte heer Rehwinkel, Beste Peter,

 

Met spijt en na een periode van wikken en wegen deel ik u mee dat ik mijn lidmaatschap van de Gemeenteraad Groningen zal neerleggen. Ik doe dit per direct, maar blijf als raadslid functioneren totdat, uiterlijk 18 juli, in mijn opvolging is voorzien.

 

Tot dit besluit bracht mij niet één pregnante reden, maar diverse overwegingen waarvan de optelsom doorslaggevend werd. Met name speelde een rol:

 

-      het voor raadsleden gebruikelijke conflict tussen raadswerk en eigen werk; in mijn geval bevindt zich dat veelal buiten het Noorden en dat maakt het logistiek en qua agenda soms extra lastig te combineren;

-      verandering in huiselijke omstandigheden waardoor méér prioriteit in de privésfeer is komen te liggen dan bij aanvang van het raadswerk het geval was;

-      het toenemend besef dat – in de huidige fase van mijn werkzame leven – mijn activiteiten méér focus vragen; dit besef groeide sinds ik per 1 januari 2012 voorzitter werd van de Federatie Cultuur, de landelijke koepel van werkgevers- en brancheorganisaties in de sector kunst en cultuur.

 

Ik leg dit hier expliciet uit opdat niet de indruk ontstaat dat politieke of andere ongenoegens een rol zouden spelen. Integendeel: ik vind het Raadswerk méér dan voldoende bevredigend, heb het naar mijn zin in de fractie en heb over het algemeen grote waardering voor mijn collega’s in de Raad en voor de wijze waarop met de Raad wordt samengewerkt vanuit het College, de Griffie, de bodes, het ambtelijke apparaat.

 

Ik ben erkentelijk voor de ondervonden collegialiteit en plezierige vergadercultuur. Als er al iets op de atmosfeer valt aan te merken dan is dat vooral het fysieke binnenklimaat in het Stadhuis, vaak ver beneden ARBO-normen. Ik vind dat u allen dat beter verdient en voor mij was het een kleine factor in het geheel van overwegingen tot vertrek

 

Deze brief schrijf ik met gevoelens van spijt dat ik de Raadsperiode niet geheel heb kunnen uitdienen en dat ik nu veel momenten zal gaan missen om mee te mogen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de stad Groningen.

 

U, het College en de Raad veel succes wensend,

Met vriendelijke groet,

erik akkermans

Fractie D66